Capitolul I – Furnizorul

Art.1 Furnizorul produselor este SC ASCO TOOLS SA cu sediul in Romania, jud. Brasov, str. Noua nr. 27, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J08/1763/2004, cod fiscal RO16632046.

Capitolul II – Acceptarea conditiilor

Art.2 Prin acceptarea produselor, respectiv semnarea documentelor de receptie a produselor, Cumparatorul accepta neconditionat prezentele Conditii si intelege ca relatiile comerciale dintre sine si Furnizor sa fie reglementate de acestea.

Art.3 Vanzatorul isi pastreaza dreptul de proprietate asupra marfurilor, pana la plata integrala a acestora.

Art.4 Documentele predate de client (desene, figure, schite) care stau la baza comenzilor, raman in posesia vanzatorului si vor fi folosite doar in scopul contractului incheiat intre parti. Daca nu va fi un scop contractual, documentele pot fi returnate la cerere. Comanda acceptata de ambele parti, isi produce efectele de contract intre parti: vanzatorul este obligat sa livreze produsele iar cumparatorul sa plateasca produsele comandate.

Capitolul III – Termene si conditii de plata

Art.5 Preturile sunt stabilite la efectuarea comenzi. Preturile nu includ TVA. Alegerea tipului de expediere se face de catre furnizor. Costurile suplimentare pentru expediere rapida, asigurare si alte prevederi special sunt suportate de client. Ambalajele nu se primesc inapoi de furnizor.

Art.6 Termenul de plata al facturii este de 30 zile de la receptionarea produselor de catre Cumparator, daca nu a fost stabilit in mod diferit prin conventia expresa a partilor.

Art.7 Plata se va face in numerar, prin varsamant bancar, cu fila CEC sau Bilet la Ordin (dupa cum a fost stabilit).

Art.8 Penalitati: In cazul intarzierilor fata de termenul stabilit de plata a facturilor, daca partile nu au convenit altfel printr-un contract scris, Cumparatorul datoreaza penalitati de 0.5% pe zi de intarziere, din valoarea facturii neachitate, fara a fi nevoie de preaviz sau hotarare judecatoreasca. Dupa trecerea a 180 zile calendaristice de intarziere, penalitatile vor fi de 5% pe zi calendaristica de intarziere. Cuantumul penalitatilor poate depasi valoarea facturilor neachitate.

Capitolul IV – Comanda. Acceptare. Livrare. Receptie

Art.9 Termenul de livrare va fi stabilit de catre vanzator. Acest termen incepe sa curga abia dupa clarificarea tuturor particularitatilor legate de Comanda. Termenul de livrare se poate prelungi in cazul in care intervin cazuri de forta majora sau daca fabrica sau unul din furnizorii nostrii au deficient de productie, intarzieri in livrarea materiei prime, conflicte de munca, etc. in cazul in care, in timpul derularii contractului, clientul modifica comanda initiala, termenul de livrare de va prelungi, deoarece se prelungeste timpul de productie. Pentru depasirea timpului de livrare nu se acorda nici o despagubire.
Livrarea se face la sediul Vanzatorului pe baza comenzii scrise inaintata de catre cumparator, la data mentionata in raspunsul la comanda, In situatia in care partile convin, livrarea se poate face si la sediul cumparatorului. In toate cazurile in care livrarile se vor face franco client, vanzatorul va fi considerat ca si-a executat obligatia de livrare, in momentul in care a predat cumparatorului marfa, insotita de toate documentele de livrare prevazute de legislatia in vigoare aplicabila.
Cumparatorul se obliga sa preia marfa integral si la termen, sa o pastreze in conditii corespunzatoare si sa intocmeasca acte constatatoare ale eventualelor neregului cantitative si calitative descoperite ulterior receptiei in termen de maxim 7 zile de la primirea marfii.
Subsecvent receptiei produselor fara obiectiuni de catre cumparator, prin delegatul sau, dupa expirarea termenului de 7 zile curs de la data receptiei, vanzatorul este exonerat de raspundere in ceea ce priveste produsele livrate, cumparatorul neputind sa sustina ca nu a primit produsele in conditiile specificate in comanda si in documentatia referitoare la acestea.
Vanzatorul poate refuza livrarea in lipsa unui delegat al cumparatorului, sau in situatia in care delegatul nu face dovada imputernicirii sale. Receptia produselor se face la data predarii acestora, in prezenta unui delegat desemnat de catre vanzator si cumparator. Prin prezenta, delegatul declara pe proprie raspundere ca este reprezentant al Cumparatorului, pe plin drept sa semneze factura.
Din momentul receptiei proprietatea produselor precum si orice cheltuieli, sarcini sau riscuri aferente dreptului de proprietate asupra produselor se transmite cumparatorului. Dovada receptiei produselor o constitue copia facturii sau avizului de insotire a marfii confirmat de cumparator, confirmarea trebuind sa contina: data si localitatea livarii, numele persoanei care a receptionat marfa, semnatura si stampila cumparatorului.

Capitolul V – Obligatiile partilor

Art.10 Furnizorul isi asuma urmtoarele obligatii:
• Sa furnizeze produsele comandate de catre cumparator, la termenul stabilit si sa asigure certificate de calitate şi conformitate pentru produsele livrate.
• Furnizorul nu va fi raspunzator pentru exploatarea tehnica incorecta a sculelor, nerespectarea regimurilor de lucru de catre utilizatorii finali sau deteriorarea sculelor cauzata de utilizarea lor la prelucrarea altor materiale decat cele pentru care au fost solicitate.

Art.11 Cumparatorul isi asuma urmatoarele obligatii:
• Sa achite contravaloarea facturii conform prezentelor conditii
• Sa respecte comanda ferma lansata
• Sa notifice de urgenta, anterior implinirii termenul convenit, Furnizorul cu privire la orice intarziere in efectuarea platii, indicand motivele care au condus la aceasta situatie si sa depuna toate eforturile in vederea efectuarii in cel mai scurt timp a platii, in caz contrar considerandu-se ca nu si-a indeplinit obligatiile cu rea credinta
• Sa efectueze receptia cantitativa si calitativa a Produselor si sa comunice Furnizorului eventuale necorcondante in termen de 7 zile de la efectuarea acesteia, sub sanctiunea absolvirii de responsabilitate a Furnizorului, descriind si cuantificand explicit lipsurile constatate si /sau defectele ori viciile Produselor necorespunzatoare
• Clientul se obliga sa foloseasca produsul doar conform instructiunilor de functionare si folosire. Daca se provoaca daune din cauza intrebuintarii defectuoase, vanzatorul isi declina orice raspundere cu privire la aceste daune

Art.12 Forta majora exonereaza partiile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate, pe toata perioada in care acestea actioneaza. Indeplinirea obligatiilor va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicial drepturile ce li se cuveneau partiilor pana la aparitia acesteia.

Art.13 Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

Capitolul VI – Comunicari

Art.14 Orice comunicare intre parti trebuie sa fie transmisa in scris, documentele prin care se efectueaza comunicarile urmand a fi inregistrate atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

Art.15 Sunt asimilate comunicarii scrise si cele efectuate prin telegram, telex, fax sau e-mail, cu conditia ca acestea sa contina suficiente elemente de confirmare a identitatii expeditorului si ca primirea comunicarii sa fie confirmata in scris.

Capitolul VII – Legea aplicabila si litigii

Art.16 Prezentele Conditii sunt guvernate de legea comerciala si uzantele comerciale aplicabile pe teritoriul Romaniei.

Art.17 Litigiile dintre parti vor fi solutionate de acestea pe cale amiabila, direct sau apeland la procedure de conciliere si/ sau mediere. In cazul in care rezolvarea pe cale amiabila a conflictelor este imposibila, acestea vor fi deduse spre solutionare instantei competente material de la sediul Furnizorului.

Capitolul VIII – Dispozitii finale

Art.18 Prezentele Conditii reprezinta vointa manifestata a partilor, exprimata cu deplina capacitate de a contracta si fara dovada raporturilor comerciale dintre parti in fata oricarui tert, instanta sau autoritate statala.