PROIECT DE DIVIZARE
A SOCIETATII COMERCIALE

« ASCO TOOLS S.A. CODLEA »

1.Informaţii generale cu privire la DIVIZARE

1.1.Prezentarea societăţilor implicate în proiectul de divizare :

In conformitate cu clauzele şi condiţiile prezentului proiect de divizare şi cu prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată şi cu modificările ulterioare (denumită în continuare”Legea”), s-a convenit asupra divizarii Societatii Comerciale « ASCO TOOLS « S.A. (numită în continuare „societate scindata”).
ASCO TOOLS S.A., este persoana juridica romana, cu sediul in CODLEA, str. NOUA, nr.27, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J8/1763/2004 , Cod unic de inregistrare RO 16632046

1.2.Fundamentarea din punct de vedere economic şi juridic a deciziei de divizare

1.2.1.Fundamentarea deciziei de divizare din punct de vedere juridic
In conformitate cu prevederile articolelor 238 – 243 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, divizarea Societatii Comerciale”ASCO TOOLS” S.A., are loc în baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.5/15.11.2021.
Data de referintă a divizarii este de 30.09.2021.
Prezentul proiect de Divizare, va fi înregistrat la Registrul Comertului, vizat de judecatorul delegat, şi publicat pe site-ul societatii in conformitate cu prevederile art.242*2 din Lege.
In conformitate cu prevederile legale, conducerea societatii care se divide a pus la dispozitia celor interesati, la sediul social cu o luna inaintea datei adunarii generale extraordinare următoarele documente:
•Proiectul de divizare
•Raportul administratorui care va justifica necesitatea divizarii;
•Situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de divizare;
După adoptarea hotărârii asupra divizarii, societatea va efectua formalităţile de înregistrare a divizarii la Registrul Comertului, în conformitate cu prevederile Legii.

Divizarea va avea loc la data înscrierii la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor privind modificarea capitalului social al societati divizate si al societatilor beneficiare, moment denumit în continuare ”data efectivă a divizarii”.

1.2.2.Fundamentarea procesului de divizare din punct de vedere economic
In contextul economico-social actual, si avand in vedere faptul ca societatea detine in activul sau valori imobiliare insemnate, pe care actionarii intentioneaza sa le exploateze in parte intr-un regim diferit fata de obiectul de activitate al societatii, doreste desprinderea acestor active si transferul lor catre o societate noua cu raspundere limitata, care vor avea ca specific gestionarea si administrarea acestor imobile. In acest mod, se va reusi imbunatatirea indicatorilor de randament a societatii divizate si o gestionare mai buna a activelor.

1.3.Termenii şi conditiile Divizarii

Conform hotărârii Adunarii Generale Extraordinarea a Actionarilor „ASCO TOOLS” S.A. divizarea va avea loc prin transferul unei parti din patrimoniul acesteia, catre o societate cu raspundere limitatat care ia astfel fiinta sub denumirea de « Q-SPACE SRL «.
In conformitate cu prevederile legale, intrucat numai o parte din patrimoniu se desprinde si transmite catre noile societati participanta la divizare, S.C. „ASCO TOOLS” S.A. nu isi inceteaza existenta.

  • capitalul social al fiecarei societati este rezultatul optiunilor actionarilor exprimate prin HOTARAREA AGEA din data de 01.11.2021 , si va avea urmatoarele ponderi din capitalul social al societatii care se divide:
Nr. crt. Societatea Ponderea din c.s. %
1 ASCO TOOLS S.A.   56.80 %
2 Q-SPACE   S.R.L. CODLEA 43.20 %
 T O T A L : 100,00 %

2.Informaţii Financiare

2.1.Data de referinta a bilantului de divizare

S-a convenit ca data de referintă pentru bilantul contabil de divizare să fie 30.09.2021. In consecintă, bilantul inainte de divizare al societatii scindate, a fost pregătit pe baza datelor financiare şi contabile ale acesteia, la data de 30.09.2021.

2.2.Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale ale societatii.

Evaluarea imobilizărilor corporale ale societatii scindate nu este necesara avand in vedere ca acestea se transfera catre noua societate la valoarea ramasa conform hotararii actionarilor (terenul si cladirile).Aceste valorii inregistrate in evidenta contabila a societatii au fost aprobate si, si sunt cuprinse in bilantul contabil de divizare.

2.3. Informaţii privind capitalul social şi actionarii societăţii beneficiare divizarii;

Conform articolului 238 din Lege şi în conformitate cu cele prezentate în Secţiunea 2 de mai sus, divizarea se face prin transmiterea unei parti din patrimoniu „ASCO TOOLS„ S.A. , care nu-si inceteaza existenta , catre noua societate cu raspundere limitata beneficiara a divizarii.

2.4 Capitalul social actual al societatii scindate, la data divizarii, este de 3,521.150 RON, reprezentand un numar de 352.115 actiuni, cu o valoare nominala de 10 RON detinute de :

– ANDREI VALENTIN RADU – cetatean olandez cu rezidenta permanenta in Romania, avand CNP 7521001080011 , cu domiciliul in BRASOV, str.Pictor Stefan Luchian,nr.25, bl.36, ap.26, identificat cu CARTE DE REZIDENTA PERMANENTA seria RPU nr 43399, eliberata de IGI – Brasov la 28.11.2018 care detine 229.954 actiuni in valoare de 2.290.540 lei reprezentand 65.33 % din capitalul social.

– ANDREI CLAUDIA CERASELA – cetatean roman, avand CNP 2720201081963 , cu domiciliul in BRASOV, str.Pictor Stefan Luchian,nr.25, bl.36, ap.26, identificat cu CI seria ZV nr 007390, eliberat de SPCLEP Brasov la data de 16.02.2015 care detine 94.935 actiuni in valoare de 949.350 lei reprezentand 26.96 % din capitalul social.

– BAJAN NICOLAE – cetatean roman, avand CNP 1590623080023 , cu domiciliul in BRASOV,str. DE MIJLOC, NR.68, AP.9, identificat cu CI seria ZV nr 021064, , eliberat de SPCLEP Brasov la data de 11.05.2015, care detine 3.521 actiuni in valoare de 35.210 lei reprezentand 0.99 % din capitalul social.

– MACAVEIU IOAN – cetatean roman, avand CNP 1561029080120 , cu domiciliul in GHIMBAV, STR. MORII, NR.177, identificat cu CI seria BV nr 822146, eliberat de SPCLEP Brasov la data de 08.06.2012 care detine 3.521 actiuni in valoare de 35.210 lei reprezentand 0.99 % din capitalul social.

– HOLLAND PRECISION PARTS SRL -persoana juridica romana, avand datele de identificare J08/560/1997 si CUI 9539891 care detine 20184 actiuni in valoare de 201.840 lei reprezentand 5.73% din capitalul social.

2.5.Capitalul social dupa divizare:

Dupa divizare, capitalul social al fiecarei societati este asa dupa cum s-a aratat rezultatul optiunilor actionarilor exprimate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si va avea urmatoarea structura :

Nrcrt Societatea Pondere

din

C.S
%

Numar

Actiuni/

parti sociale

aferente

Valoarea

Unei

Actiuni/

parti socialei

Valoarea

capitalului

Social

1 ASCO TOOLS  S.R.L. 56,80 200.000 10 2.000.000
2. Q-SPACE  S.R.L. 43,20 152.115 1.521.150
 T O T A L 100,00 352.115 3.521.150

Structura actionariatului societatii ASCO TOOLS S.A., va ramane aceasi respectiv actionarii existenti vor detine aceleasi proportii in capitalul social ramas, conform tabelului de mai jos.

Titular capital social subscris si varsat
Nr.ACTIUNI Valoare %
HOLLAND PRECISION PARTS SRL 11.460 114.600 5.73
BAJAN NICOLAE 1.980 19.800 0.99
MACAVEIU IOAN 1.980 19.800 0.99
ANDREI CLAUDIA CERASELA 53.920 539.200 26.96
ANDREI VALENTIN RADU 130.660 1.306.600 65.33
Total 200.000     2.000.000 100,0

Valoarea partilor sociale emise de noua societate beneficiara a divizarii este de 10 lei/parte sociala.

In consecinta actionarii din ASCO TOOLS S.A. – vor primi in noua societate un numar de 152.115 de parti sociale rezultand o rata de schimb de 1 actiuni in ASCO TOOLS = 1 parte sociala detinuta in Q – SPACE SRL.

Valoarea primei totale de divizare este de 1.672.214 lei adica 10.99 lei /parte sociala dobandita in noua societate.

Structura actionariatului societatii Q – SPACE S.R.L. va fi urmatoarea:

  capital social subscris si varsat
Titular Nr.ACTIUNI Valoare %
HOLLAND PRECISION PARTS SRL 8.716 87.160 5.73
BAJAN NICOLAE 1.506 15.060 0.99
MACAVEIU IOAN 1.506 15.060 0.99
ANDREI CLAUDIA CERASELA 41.010 410.100 26.96
ANDREI VALENTIN RADU 99.377 993.770 65.33
Total 152.115     1.521.150 100,0

2.6. Bilantul înainte de divizare al societatii scindate

Tabelul de mai jos reda situatia patrimoniala a societatii scindate la data de referinta, detaliind principalele elemente de activ si pasiv, astfel :

Denumirea elementului Rând Sume in RON inainte de divizare
ASCO TOOLS
A. Active imobilizate
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1 4209
II. MOBILIZARI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii – din care 7 2,791,940
                 Terenuri 1,642,638
                Constructii 1,149,302
2. Instalaţii tehnice şi maşini 8 1,721,763
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 9 17,455
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs 10 3,816
TOTAL 11 4,534,974
III. Imobilizări financiare
TOTAL 18 0
Active imobilizate – Total 19 4,539,183
b. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime si materiale consumabile 20 710,774
2. Producţia în curs de execuţie 21 20,569
3. Produse finite şi mărfuri si ambalafe 22 1,250,901
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 28,930
TOTAL: 24 2,011,174
II. Creanţe
1. Creanţe comerciale 25 1,939,494
2. Sume de încasat de la entitati afiliate 26 0
3. Sume de încasat din interese de participare 27 0
4. Alte creanţe 28 482,733
5. Capital subscris şi nevărsat 29 77,421
TOTAL 30 2,499,648
III. Investiţii financiare pe termen scurt 31 0
TOTAL 33 0
IV. Casa şi conturi la bănci 34 48,681
Active Circulante – Total 35 4,559,503
C. Cheltuieli în avans 36 682
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 37 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 38 585,198
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 39 0
4. Datorii comerciale 40 990,085
5. Efecte de comerţ de plătit 41 0
6. Sume datorate entitatilor afiliate 42 0
7. Sume datorate entitatilor cu interesele de participare 43 0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 44 1,179,731
TOTAL 45 2,755,014
e. Active circulante, respectiv datorii curente nete 46 1,805,171
f. Total active minus datorii curente 47 6,344,354
g. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an  
          810,085
TOTAL 56           810,085
h. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0
TOTAL PROVIZIOANE 60 0
Subventii pentru investitii 129099
i. Venituri în avans
TOTAL 66 129,099
j. Capital şi rezerve
I. Capital
din care
– Capital subscris vărsat 67 3,443,729
– Capital subscris nevărsat 68 77,421
– Patrimoniul regiei 69 0
TOTAL 70 3,521,150
II. Prime de capital 71 0
III. Rezerve din reevaluare 72 487,031
IV. Rezerve 0
1. Rezerve legale 73 179,699
2. Rezerve statutare sau contractuale 74 1,025,782
3. Rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare 75 0
4.Alte rezerve 76 0
TOTAL 77 1,692,512
V. Rezultatul reportat
                  Sold Credit 81
                  Sold Debit 82 148,313
VI. Rezultatul exerciţiului
                  Sold Credit 83 339,821
                  Sold Debit 84
Repartizarea profitului 85
TOTAL CAPITALURI PROPRII 86 5,405,170
Patrimoniul public 87
TOTAL CAPITALURI 88 5,405,170

2.6. Bilantul dupa divizare la data de referinta

Activul şi pasivul S.C.”ASCO TOOLS”S.A. la data de 30.09.2021, vor fi preluate de catre societatea beneficiara Q-SPACE in proportiile stabilite prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , astfel :

Denumirea elementului Rând Inainte de divizare        Dupa divizare
    ASCO TOOLS ASCO TOOLS Q-SPACE
A. Active imobilizate        
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1 4209 4,209  
II. MOBILIZARI CORPORALE        
1. Terenuri şi construcţii – din care 7 2,791,940 0 2,791,940
                 Terenuri   1,642,638 0 1,642,638
                Constructii   1,149,302 0 1,149,302
2. Instalaţii tehnice şi maşini 8 1,721,763 1,721,763  
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 9 17,455 17,455  
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs 10 3,816 3,816  
TOTAL 11 4,534,974 1,743,034 2,791,940
         
III. Imobilizări financiare     0 0
TOTAL 18 0 0 0
Active imobilizate – Total 19 4,539,183 1,747,243 2,791,940
         
b. Active circulante        
I. Stocuri        
1. Materii prime si materiale consumabile 20 710,774 710,774 0
2. Producţia în curs de execuţie 21 20,569 20,569 0
3. Produse finite şi mărfuri si ambalafe 22 1,250,901 1,250,901 0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23 28,930 28,930 0
TOTAL: 24 2,011,174 2,011,174 0
         
II. Creanţe        
1. Creanţe comerciale 25 1,939,494 1,538,070 401,424
2. Sume de încasat de la entitati afiliate 26 0 0 0
3. Sume de încasat din interese de participare 27 0 0 0
4. Alte creanţe 28 482,733 482,733 0
5. Capital subscris şi nevărsat 29 77,421 77,421 0
TOTAL 30 2,499,648 2,098,224 401,424
         
III. Investiţii financiare pe termen scurt 31 0 0 0
TOTAL 33 0 0 0
         
IV. Casa şi conturi la bănci 34 48,681 48,681  
         
Active Circulante – Total 35 4,559,503 4,158,079 401,424
     
C. Cheltuieli în avans 36 682 682 0
         
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an        
1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 37 0 0 0
2. Sume datorate instituţiilor de credit 38 585,198 585,198 0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 39 0 0 0
4. Datorii comerciale 40 990,085 990,085 0
5. Efecte de comerţ de plătit 41 0 0 0
6. Sume datorate entitatilor afiliate 42 0 0 0
7. Sume datorate entitatilor cu interesele de participare 43 0 0 0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 44 1,179,731 1,179,731  
TOTAL 45 2,755,014 2,755,014 0
         
e. Active circulante, respectiv datorii curente nete 46 1,805,171 1,403,747 401,424
       
f. Total active minus datorii curente 47 6,344,354 3,150,990 3,193,364
         
g. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an        
          810,085 810,085  
TOTAL 56           810,085        810,085              –  
         
h. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 0   0
TOTAL PROVIZIOANE 60 0    
Subventii pentru investitii   129099 129,099  
i. Venituri în avans     0
TOTAL 66 129,099 129,099 0
         
j. Capital şi rezerve        
I. Capital        
din care        
– Capital subscris vărsat 67 3,443,729 1,922,579 1,521,150
– Capital subscris nevărsat 68 77,421 77,421 0
– Patrimoniul regiei 69 0 0  
TOTAL 70 3,521,150 2,000,000 1,521,150
II. Prime de capital 71 0    
III. Rezerve din reevaluare 72 487,031 0 487,031
IV. Rezerve   0 0  
1. Rezerve legale 73 179,699 100,000 79,699
2. Rezerve statutare sau contractuale 74 1,025,782 83,873 941,909
3. Rezerve din surplusul realizat din rezerve din reevaluare 75 0 0  
4.Alte rezerve 76 0 0  
TOTAL 77 1,692,512 183,873 1,508,639
V. Rezultatul reportat        
                  Sold Credit 81      
                  Sold Debit 82 148,313 148,313 0
VI. Rezultatul exerciţiului     0  
                  Sold Credit 83 339,821 176,246 163,575
                  Sold Debit 84      
Repartizarea profitului 85      
TOTAL CAPITALURI PROPRII 86 5,405,170 2,211,806 3,193,364
Patrimoniul public 87      
TOTAL CAPITALURI 88 5,405,170 2,211,806 3,193,364

 

2.7 Descrierea activelor care urmeaza a fi transferate catre societatea beneficiara

In cadrul procedurii de divizare vor fi transferate catre societatea beneficiara Q – SPACE SRL urmatoarele active imobilizate :
TERENUL arabil situat in extravilanul localitatii PREJMER, inscris in CF.105391 al UAT PREJMER, nr. Topo 105391, in suprafata de 14.000 mp, cu valoarae de lei.
• TERENUL arabil situat in extravilanul localitatii PREJMER, inscris in CF.104598 al UAT PREJMER nr. Topo 104598, in suprafata de 42.800 mp, cu valoarae de lei.
• Imobilele situate in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA NR.27, inscris in CF 105.355 cuprinzand :
o HALA PRODUCTIE SI PAVILION ADMINISTRATIV, inclusiv terenul aferent 1613 mp, asa cum este inscris la nr. cadastral 105355-C1.
o MAGAZII, inclusiv terenul aferent 382 mp, asa cum este inscris la nr. cadastral 105355-C2.
o HALA TRATAMENT TERMIC SI DEBITARE inclusiv terenul aferent 318 mp asa cum este inscris la nr. cadastral 105355-C3.
o ANEXE inclusiv terenul aferent 126 mp, asa cum este inscris la nr. cadastral 105355-C4.
o MAGAZIE COMBUSTIBILI inclusiv terenul aferent 74 mp, asa cum este inscris la nr. cadastral 105355-C5.
o STATIE DE APA SI REZERVOR DE APA inclusiv terenul aferent 15 mp, asa cum este inscris la nr. cadastral 105355-C6.
Imobilul situat in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA, nr.27, Teren -curtii constructii in suprafata de 295 mp, inscris in CF nr.105356, nr. Cadastral 105356.
• Imobilul situat in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA, nr.27, inscris in CF nr.105356 cuprinzand :
    o Teren – curtii constructii, in suprafata de 95 mp , nr. Cadastral 105357,
    o Constructii administrative si sociale in suprafata de 73 mp , nr.cadastral 105357-C1.
• Imobilul situat in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA, nr.27, Teren -curtii constructii in suprafata de 148 mp, inscris in CF nr.105358, nr. Cadastral 105358.
• Imobilul situat in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA, nr.27, Teren -curtii constructii in suprafata de 518 mp, inscris in CF nr.105359, nr. Cadastral 105359.
• Imobilul situat in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA, nr.27, Teren -curtii constructii in suprafata de 124 mp, inscris in CF nr.105360, nr. Cadastral 105360.
• Imobilul situat in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA, nr.27, Teren -curtii constructii in suprafata de 123 mp, inscris in CF nr.105361, nr. Cadastral 105361.
• Imobilul situat in intravilanul localitatii CODLEA, str.NOUA, nr.27, Teren -curtii constructii in suprafata de 77 mp, inscris in CF nr.105362, nr. Cadastral 105362.

3. Inregistrarea partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende

Noua situatie referitoare la parti sociale si respectiv parti sociale detinute de societatile implicate, în conformitate cu sectiunea 3.2 va fi înregistrata în Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul BRASOV in termen de 60 de zile de la data publicarii Proiectului.
Data inregistrarii va fi si data de la care divizarea va produce efecte, si va da dreptul la dividende.

4. Alte informatii :

4.1. Administratorul societatii scindate va continua să-şi îndeplinească mandatul lor şi după data efectiva a divizarii, pana in momentul numirii altui administrator sau pana la data incetarii mandatului pentru cauze cum ar fi decesul, demisia sau inlaturarea din functie.
4.2. Dupa publicarea prezentului proiect de divizare, S.C. ”ASCO TOOLS” SRL va intocmi si depune la Oficiul Registrului Comertului Hotararea de Divizare,
4.3. Cheltuielile de divizare vor fi suportate de catre societatea scindata,.
Prezentul proiect de divizare a fost redactat şi aprobat de Hotararea AGEA, azi 15.11.2021 urmand a fi inregistrat la Registrul Comertului si publicat în pe site-ul societatii www.ascotools.com.

ADMINISTRATOR

ANDREI VALENTIN RADU